Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1

[Definicje]

Niżej wymienione pojęcia, zapisywane w Polityce Prywatności z wielkiej litery, posiadają następujące znaczenie:

  1. Administrator – oznacza administrującą Stroną oraz danymi osobowymi spółkę pod firmą Kancelaria Adwokacka Piotrowska Kłak spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu (50-038) przy ul. Tadeusza Kościuszki 16, posiadająca nadany NIP 8971781228 oraz REGON 021825193, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000411473, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, przy czym spółka ta odpowiada za prowadzenie Strony, ustalenie i wykonywanie celów przetwarzania danych osobowych, a także przechowują Cookies Administratora na Urządzeniu.

  2. Cookies – dane informatyczne, przybierające postać niewielkich plików tekstowych, zapisywanych i przechowywanych na Urządzeniu, zazwyczaj noszące w swojej zawartości nazwę źródła pochodzenia (w tym strony internetowej), okres przechowywania na Urządzeniu oraz unikalny numer.

  3. Cookies Administratora – są to Cookies zamieszczane na Urządzeniu przez Administratora, za pośrednictwem Strony.

  4. Cookies Zewnętrzne – są to Cookies zamieszczane przez podmioty trzecie, z których usług Administrator korzysta, za pośrednictwem Strony, w celu umożliwienia Administratorowi korzystania z usług tych podmiotów trzecich.

  5. Formularz kontaktowy – funkcjonalność Strony, umożliwiająca Użytkownikowi przesyłanie treści do Administratora.

  6. Polityka Prywatności – oznacza niniejszą politykę prywatności.

  7. RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r.

  8. Strona – oznacza serwis internetowy pod adresem „pkadwokaci.pl”.

  9. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający ze Strony.

  10. Urządzenie – oznacza urządzenie elektroniczne, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony.

§2

[Wykorzystanie Cookies]

 1. Administrator nie zbiera danych w sposób automatyczny, za wyjątkiem danych zawartych w Cookies.

 2. Administrator może wykorzystywać następujące pliki cookies:

   1. Cookies sesyjne, które są zapisywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia.

   2. Cookies trwałe, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika..
 1. Administrator może wykorzystywać Cookies Administratora w celu:

   1. analizy oglądalności Strony,
   2. tworzenia anonimowych statystyk w zakresie sposobu korzystania przez Użytkowników ze Strony,

   3. optymalizacji Strony na Urządzeniu.

 2. Administrator może wykorzystywać Cookies Zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych w ramach funkcjonalności Google Analytics, a także do zapamiętywania ustawień preferowanego języka, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności usług przez Google Inc, wyświetlania spersonalizowanych reklam (administratorem tych Cookies jest Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone)

 3. Cookies Administratora zamieszcza na Urządzeniu Administrator, natomiast Cookies Zewnętrzne zamieszcza na Urządzeniu Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Polityka prywatności tego administratora dostępna jest pod odnośnikiem: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

 4. W przypadku, gdy pliki cookies zawierają dane osobowe – podmioty wymienione w ust. 5 powyższej – są administratorami danych osobowych (w rozumieniu RODO) zawartych w plikach Cookies Zewnętrznych.

§3

[Zmiany i wyłączenie korzystania z plików Cookies przez Użytkownika]

 1. Zazwyczaj oprogramowanie wykorzystywane na Urządzeniu do przeglądania Strony dopuszcza w sposób domyślny możliwość przechowywania Cookies na Urządzeniu.

 2. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies poprzez ograniczenie lub wyłączenie dostępu Cookies do Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony będzie możliwe.

 3. Użytkownik ma możliwość określenia zasad (w tym ograniczenia lub wyłączenia) dostępu Cookies do Urządzenia za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania używanego do przeglądania Strony.

 4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies, w tym ograniczenia lub wyłączenia ich zapisywania, a także samodzielnego ich usuwania, dostępne są w instrukcji obsługi danej przeglądarki internetowej lub oprogramowania, a w niektórych przypadkach również w odpowiednim dziale lub zakładce takiej przeglądarki lub oprogramowania, które dotyczą pomocy w używaniu danej przeglądarki lub oprogramowania.

§4

[Gromadzenie anonimowych danych technicznych i eksploatacyjnych]

 1. Administrator za pośrednictwem oprogramowania serwera oraz udostępnianych w jego ramach funkcjonalności może gromadzić całkowicie anonimowe dane techniczne i eksploatacyjne, które są konieczne lub pomocne do obsługi Strony. W szczególności zapisaniu na serwerze podlegać mogą: dane odnośnie zapytań i odpowiedzi wymienianych pomiędzy serwerem Strony i Urządzeniem, informacje o błędach występujących przy realizacji takiej komunikacji urządzeń, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, informacje o adresie IP Urządzenia, z którym serwer Strony wymienia dane.

 2. Dane określone w ust. 1 nie zawierają żadnych informacji mogących identyfikować Użytkownika i nie są powiązane z konkretną osobą Użytkownika.

§5

[Formularz kontaktowy]

  1. Administrator udostępnia na Stronie funkcjonalność w postaci Formularza kontaktowego, stanowiącego jedną z możliwych form kontaktu Użytkownika z Administratorem.

  2. Korzystanie z Formularza kontaktowego przez Użytkownika jest dobrowolne. Administrator zbiera informacje, w tym dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika w treści Formularza kontaktowego na potrzeby:

   1. komunikacji z Użytkownikiem, w tym udzielania odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania, jeśli Użytkownik kontaktuje się z Administratorem i przekazuje dane w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytania odnośnie działalności Administratora,

   2. zawarcia, wykonania oraz rozliczenia umowy lub innego stosunku prawnego z Użytkownikiem, jeśli Użytkownik przesyła dane związane z taką umową lub stosunkiem prawnym, w tym na potrzeby nawiązania takiej umowy lub stosunku prawnego.

  1. Dane przekazane przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego nie są wykorzystywane w innym celu niż opisany w ust. 2 powyżej. Ponadto dane te nie są przekazywane żadnemu podmiotowi trzeciemu, chyba że Administrator uzyska uprzednią zgodę Użytkownika na takie przekazanie danych.

  2. Dane przekazane za pośrednictwem Formularza kontaktowego przechowywane są nie dłużej niż do czasu zakończenia komunikacji z Użytkownikiem – w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 powyżej dane są przechowywane przez czas niezbędny do wykonania, rozliczenia oraz przedawnienia roszczeń z danej umowy lub stosunku prawnego, a także wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych.

§6

[Udostępnienie danych]

 1. Dane przekazane przez Użytkownika Administratorowi za pośrednictwem funkcjonalności występujących na Stronie podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawem dozwolonych i na zasadach opisanych przy każdej z funkcjonalności Strony, umożliwiającej przekazanie danych (§2 oraz §5 Polityki prywatności), przy czym Administrator może powierzyć dane Użytkownika przekazane przez niego dobrowolnie (zgodnie z funkcjonalnością Formularza kontaktowego) celem przetwarzania tych danych przez podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę o świadczenie usług elektronicznych w postaci utrzymywania serwera Strony lub poczty elektronicznej Administratora, a także podmiotom świadczącym usługi księgowe, rachunkowe oraz doradcze.

 2. Administrator może udostępniać dane Użytkownika, zebrane za pośrednictwem funkcjonalności występujących na Stronie, upoważnionym organom wymiaru sprawiedliwości lub organom administracji publicznej, na podstawie zgodnych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa żądań tych organów.

§7

[Klauzula informacyjna]

Wykonując obowiązek określony w art. 13 RODO, Administrator informuje, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Piotrowska Kłak spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu (50-038) przy ul. Tadeusza Kościuszki 16, posiadająca nadany NIP 8971781228 oraz REGON 021825193, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000411473, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, adres e-mail: kancelaria@pkadwokaci.pl

  2. przekazane przez Państwa (w tym jako Użytkownika) dane osobowe będą przetwarzane w celu:

   1. komunikacji z Państwem, w tym udzielania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania – co stanowi przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

   2. zawarcia, wykonania oraz rozliczenia umowy lub innego stosunku prawnego z Państwem, jeśli Państwo przesyłacie dane związane z taką umową lub stosunkiem prawnym, w tym na potrzeby nawiązania takiej umowy lub stosunku prawnego – co stanowi przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.

  3. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres:

   1. nie dłuższy niż do czasu zakończenia komunikacji z Państwem – w przypadku danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej,

   2. niezbędny do wykonania, rozliczenia oraz przedawnienia roszczeń z danej umowy lub stosunku prawnego, a także wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych – w przypadku danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 powyżej.

  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy, instytucje i podmioty uprawnione do otrzymania takich danych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

  5. Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych podmiotom świadczącym usługi finansowe, doradcze, marketingowe, prawne, księgowo-rachunkowego oraz teleinformatyczne na rzecz Administratora.

  6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

  8. Podanie wszelkich danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne. Jednak w przypadku niepodania Państwa danych osobowych, niemożliwym okazać się może skorzystanie z funkcjonalności Formularza kontaktowego, jak też zawarcie umowy lub innego stosunku prawnego z Administratorem lub też przeprowadzenie komunikacji z Administratorem.